Haber

2018 Robot Yarışmaları Tavimi

2018 de yapılacak olan robot yarışmalarının takviminden bahsetmek istiyorum.  En büyük ve en iyi robot organizasyonu olan MEB Robot yarışmalarıdır. 2018 de MEB Robot yarışmalarının henüz kuralları ve konumu belli olmadı belli olduğunda burada konuyu güncelleyeceğim. MEB Robot yarışmalarının haricindeki robot yarışmalarının takvimi aşağıdaki gibidir.

2018 MEB Robot Yarışması Uygulama Kılavuzu

UYGULAMA KILAVUZU
Ülkemizde meslekî ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda
farkındalık oluşturulması, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri sürecinde
edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen,
girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesi, endüstriyel ve teknolojik
gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerinin paylaşılması amaçları ile
Bakanlığımızca Uluslararası MEB Robot Yarışması düzenlenmektedir.
2007 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yapılan ve bu yıl 12. si Sivas
Taha Akgül Spor Salonunda 9-10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan
yarışma; Temalı, Çizgi İzleyen, Hızlı Çizgi İzleyen, Sumo, Mini Sumo, Robotino
(Hareketli Robotlar), İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), İnsansı Robotlar, Endüstriyel
Robotik Kol, Tasarla-Çalıştır, Yumurta Toplama (Caretta Caretta) ve Serbest Proje
olmak üzere 12 (oniki) kategoride gerçekleştirilecektir.
Bakanlığımız ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
işbirliğinde düzenlenecek olan 12. Uluslararası MEB Robot Yarışmasının teması
ENDÜSTRİ 4.0 TEMALI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI”, sloganı ise “Ahican
Sivas Yollarında” olarak belirlenmiştir. Yarışma başvurusu, 12 Şubat-20 Nisan 2018
tarihleri arasında http://robot.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecektir.
Teknolojik çalışmaların ve gelişmelerin paylaşılması, karşılıklı bilgi
alışverişinde bulunulması amacıyla, okul/kurumların çalışmalarını sergilemeleri için
yarışma salonunun fiziki şartları doğrultusunda sınırlı sayıda stant kurulacaktır.
Stant talepleri okul/kurum yönetimlerince yapılacaktır. Stant ile ilgili iş ve işlemler
http://robot.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
Yarışmanın amacına uygun bir şekilde yürütülmesi ve yarışmadan beklenen
azami faydanın sağlanması için Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce;
1. Yarışma ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek için Organizasyon Yürütme
Kurulu,
2. Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul/kurumlarda görev
yapan ilgili alan atölye ve meslek dersleri öğretmenleri ile öğrencilerinden oluşan
Çalışma Ekipleri,
3. Yarışma kategorilerinin dokümanlarını hazırlayan, bilişim ve organizasyon
hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan, yarışmanın yapılacağı İldeki görevlilere
yapacakları işlerde, yarışmanın kurallara uygun bir şekilde yürütülmesinde rehberlik
ve teknik danışmanlık yapacak öğretmenlerden oluşan Teknik Danışman Ekibi,
4. Yarışma pistlerinin kurallara uygunluğunu kontrol etmek, yarışma sürecinde
yarışma ile ilgili itirazları inceleyip oy çokluğu ile kesin karara bağlamak ve serbest
proje yarışma kategorisini derecelendirmek üzere TÜBİTAK tarafından belirlenen
üniversitelerin ilgili alanlarındaki öğretim üyelerinden Jüri Heyeti,
5. Yarışmaların, uygulama kılavuzu ve ekinde yer alan yarışma kategori
kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla robotların teknik
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
12. Uluslararası MEB Robot Yarışması Uygulama Kılavuzu
kontrollerini yapmak ve yarışma kategorilerindeki müsabakaları yönetmek üzere
üniversitelerin robot kulübü/topluluğu üyelerinden veya robot yarışmalarında
hakemlik yapmış kişilerden Hakem Heyeti,
oluşturulacaktır.
Yarışmada hakem olarak görevlendirilenlerin, Organizasyon Yürütme Kurulu
tarafından belirlenmiş olan hakem gömleklerinin saha içerisinde yarışma süresince
giymeleri gerekmektedir.
Yarışmanın duyurusu; Millî Eğitim Bakanlığı, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü, Sivas Valiliği, Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.
BAŞVURU VE GENEL KURALLAR
1. Yarışma başvurusu, 12 Şubat – 20 Nisan 2018 tarihleri arasında
http://robot.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecektir.
2. Başvuru esnasında sisteme yüklenecek fotoğraflar son bir yıl içerisinde çekilmiş
vesikalık standartta olacaktır.
3. Başvuru formları yarışmaya müracaat edilen her bir robot için ayrı ayrı
doldurulacaktır.
4. Robot isimleri en fazla 12 karakter ve lâtin alfabesinden oluşturulacaktır. Robot
isimlerinde aşağılayıcı, hakaret, siyasi ve müstehcen kelimeler içeren veya
çağrıştıran ekiplerin başvuruları onaylanmayacaktır. Yarışmacılar robot isim ve
yarışma kategorisi dışındaki bilgilerini başvuru süresince güncelleyebileceklerdir.
5. Yarışma platform ve pistlerinin herhangi bir yerine ait olduğu yarışma
kategorisinin dışında başka isim yazılamayacaktır.
6. Yarışmacı ekipler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile
Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri
ilgili okul, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek kaydıyla
kıyafetleri ve/veya robotlarının üzerine sponsorlarının reklamını alabilecektir.
7. Güvenlik açısından, Robotlarda kullanılan Li-Po pillerin Güvenlik Çantası (safe
security bag) içerisinde bulundurulması gerekmektedir.
8. Yarışmaya katılan robot isimleri aynı olamaz. Aynı olması halinde ilk başvuran
robot ismi kabul edilecektir.
9. Yarışmacı ekip, 2 (iki) öğrenci ve 1 (bir) danışman öğretmenden oluşur.
Danışman; liselerde öğretmen, üniversitelerde akademisyenden oluşur.
Üniversite adına yarışacak ekiplerde danışman zorunluluğu aranmayacaktır.
10. Danışmanlar, yarışma başvurularının başlamasından yarışmaların bitimine kadar
yarışmacı öğrencilere rehberlik etmek durumundadırlar.
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
12. Uluslararası MEB Robot Yarışması Uygulama Kılavuzu
11. Yarışmacıların her türlü davranışlarından sorumlu olan danışmanlar yarışmalar
süresince salonda bulunacaklardır.
12. Danışmanlar; yarışmacıları rakiplerinin yarışmanın bir parçası olduğunu
anlatarak, kazananın tebrik edilmesi gerektiği ve kaybedene de saygı duyulması
hususlarında bilgilendirecektir.
13. Ekip sorumlusu danışman öğretmenler kendi okul/kurumundan birden fazla
ekibin sorumlusu olabilirler.
14. Lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan ekipler yarışmaya kendi okul/kurumları
adına katılacaklardır. Ekipteki tüm üyeler aynı okul/kurumdan olmak
zorundadır. Bir öğrenci aynı yarışma kategorisinde en fazla 3 robot ile
yarışmaya katılabilecektir.
15. Okul/Kurumlar; Çizgi izleyen, Mini Sumo, Hızlı Çizgi İzleyen ve Robotino
kategorilerinde en fazla 7’şer robotla katılabilirler.
16. Serbest kategoride yarışacak olan robot/projeler için kayıt yapılırken “Bilimsel
Etik ve Proje Katkı Beyanı” imzalanarak sisteme yüklenecektir. Ayrıca evrağın
aslı kura kaydı esnasında görevlilere teslim edilecektir.
17. Robotta kayıtlı yarışmacılar, sisteme orta öğretim öğrencileri için “Veli İzin
Belgesi ve Taahhütname”, üniversite öğrencileri için “Taahhütname” belgelerini
sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Ayrıca evrağın aslı kura kaydı esnasında
görevlilere teslim edilecektir.
18. Ortaöğretimde öğrenim gören öğrenciler arasından seçilen bireysel
yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerinin geliştirilerek en üst düzeyde
kullanmalarını sağlamak amacıyla kurulan bilim ve sanat merkezlerinde eğitim
almaları sağlanan yarışmacı öğrenciler ise; öğrenim gördükleri lise veya Bilim
Sanat Merkezi adına yarışacak olup kayıt başvurusu sırasında iki okul/kurumun
karşılıklı mutabakatı ile birinin diğeri adına feragat ettiğine ilişkin “12.
Uluslararası MEB Robot Yarışması Feragat Sözleşmesi” yarışmacı okul-kurum
tarafından robot kaydı sırasında sisteme yüklenecektir.
Söz konusu belgenin sisteme yüklenmemesi halinde yarışmacı ekibin kayıt
başvuruları kabul edilmeyecek olup bu ekipler yarışma ile ilgili her hangi bir hak
talebinde bulunamayacak ve yarışmada okul/kurum adına elde edilecek
kazanımlar yarışan okul/kuruma verilecektir.
19. Her robot sadece bir kategoride yarıştırılacaktır.
20. Yarışmaya katılacak öğrencilerin, yarışmanın yapıldığı tarih itibariyle
ortaöğretim okul/kurumlarında 19, üniversite öğrencilerinin ise 26 yaşından
gün almamış olması gerekmektedir.
21. Yarışmanın kura kayıt işlemi başvuru formu ile gerçekleştirileceğinden; liselerde
ve meslek yüksekokullarında okul müdürlüklerince, üniversitelerde anabilim dalı
başkanlıklarınca imzalanıp mühürlenen başvuru formunun çıktısı 08 Mayıs 2018
tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında ekip danışmalarınca yarışma
salonundaki kayıt yetkililerine teslim edilecektir. Başvuru formunu
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
12. Uluslararası MEB Robot Yarışması Uygulama Kılavuzu
okul/kurumlarınca onaylatmayan ekiplerin başvurusu kabul edilmeyecek olup
yarışmaya alınmayacaklardır.
22. Kura kayıt esnasında yarışmacı ekipler robotlarını/projelerini yanlarında
bulunduracaklardır. Robotlarını/projelerini yanlarında bulundurmayan veya
yarışacak şekilde tamamlanmamış olan ekibin kura kayıt işlemi yapılmayacak ve
yarışmaya alınmayacaklardır.
23. Yarışmacı ekiplere, yarışma kimlik kartlarının yanı sıra robotlarının üzerinde
görünecek şekilde yapıştırmaları için kare kodlu etiket verilecektir. Karekod
yapıştırılan robotun fotoğrafı görevlilerce kura kayıt esnasında fotoğraflanıp
sisteme yüklenecektir. Bu karekod yarışmalar bitene kadar robot üzerinden
sökülmeyecektir. Müsabaka başlamadan hemen önce robot ile robotun
sistemdeki fotoğrafı maçın hakemi tarafından karşılaştırılacaktır. Eşleşme
gerçekleşmezse veya eşleşmenin gerçekleşmediği sonradan tespit edilirse
yarışmacının ve danışmanın tüm robotları dereceye girmiş olsa bile diskalifiye
edilecektir.
24. Yarışmalara sahte kimlik ve/veya belge ile katılan, rakiplerini, hakemleri ve
görevlileri aşağılayıcı hareketlerde bulundukları tespit edilen yarışmacı ve
danışmanlar okul/kurumlarının tüm kategorilerdeki yarışmacı ve robotları ile
birlikte yarışmadan diskalifiye edileceklerdir.
25. Diskalifiye edilenler bir sonraki yıl düzenlenecek yarışmaya o okul/kurum ile
yarışmacı ekip üyeleri kabul edilmeyecektir.
26. Yarışmacılar için yapılan saha davetinden (sms ile bildirim, Kiosk listeleri) sonra
belirtilen süreler içerisinde yarışma sahasına giriş yapmayan yarışmacılar o
müsabakadan eleneceklerdir.
27. Robotino, temalı, tasarla-çalıştır ve serbest proje yarışma kategorilerinde 2
(iki), diğer kategorilerde ise 1 (bir) yarışmacı müsabaka için sahaya girecektir.
28. Yarışmanın (temalı kategori hariç) kuraları yarışma salonunda 8 Mayıs 2018
tarihinde saat 19.00’da Organizasyon Yürütme Kurulu gözetiminde çekilecektir.
29. 8 Mayıs 2018 tarihinde yarışma salonunda basın mensuplarına yarışma ile ilgili
olarak tanıtım yapılacaktır.
30. Yarışmalar, 09 Mayıs 2018 de saat 10:00 da açılış töreninde Sayın Bakanımızın
yapacakları temalı yarışma kategorisi kura çekiminden sonra başlayacaktır.
31. Kuralar, http://robot.meb.gov.tr adresinde ve yarışma alanındaki kiosklarda
yayınlanacaktır.
32. Yarışma sahasına; hakem, jüri, bilişim çalışanları, yarışma pistlerinden sorumlu
görevliler, sunucu, teknik danışmanlar, canlı yayın ekibi ve yarışma sırası gelen
yarışmacılar dışında kimse alınmayacaktır.
33. Yarışmacılar sahaya turnikeden görevliler gözetiminde yarışma ve resmi kimlik
kartları kontrol edilerek alınacaklardır.
34. Yarışmalar başladıktan sonra pistlerin konumu, salonun ışık seviyesi ve
duyurularla ilgili konulardaki itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
12. Uluslararası MEB Robot Yarışması Uygulama Kılavuzu
35. Yarışma süresince herhangi bir sebeple pistlere zarar veren robotlar
bulundukları yarışmadan eleneceklerdir.
36. Robotların yarışma öncesi veya yarışma esnasında görebilecekleri zararlardan
yarışmacı ekipler sorumludurlar.
37. Müsabaka esnasında tek yetkili yarışma hakemi/hakemleridir.
38. Teknik danışman ekibi, müsabakaları yönetecek hakemlerin yarışma kurallarına
uygun bir şekilde müsabakaları yönetmelerinden de sorumludur.
39. Hakemler kendi kurumlarının müsabakalarını yönetemeyeceklerdir.
40. İtirazlar http://robot.meb.gov.tr adresinden üye girişi ile yapılacaktır.
41. Yarışmacı ekiplerin her bir robot için her turda sadece 1 (bir) itiraz hakkı
bulunmaktadır. Yarışmacının müsabaka sonucu ilan edilmesinin ardından 15
dakika sonra sistem otomatik olarak itiraza kapatılacaktır. İtirazlar, ait olduğu
tur tamamlanmadan sonuçlandırılacaktır. İtirazın sonuçlandı bilgisi itiraz
sahiplerinin sistemde kayıtlı cep telefonuna SMS ile sonucun ayrıntıları ise kayıtlı
e-posta adresine bildirilecektir.
42. Yarışma süresince yapılan itirazlar, jüri heyeti tarafından karara bağlanacaktır.
Karara itiraz kabul edilmeyecektir.
43. Jüri üyeleri, hakemler ve teknik danışmanlar yarışmacı ekip üyesi olarak görev
alamazlar.
44. Yarışmacı ekiplerin konaklama ve yol masrafları kendilerine ait olup yarışmalara
katılan ekip üyelerinin kura kayıt günü ve yarışma süresince 8 (sekiz) öğün
yemek ihtiyaçları organizasyonca karşılanacaktır.
45. Yarışmacı ekipler ve Sivas İlindeki okul/kurumlarda öğrenim gören yarışmada
görevlendirilen öğrenciler, Organizasyon tarafından yarışma süresince
ferdi/grup kaza sigortası ile sigortalanacaktır.
46. Müsabakaların özelliklerine göre yarışmacıların güvenliği için bilek korumalığı,
tozluk (koruma çarığı), koruma gözlüğü, çelik ve steril eldiven organizasyon
tarafından sağlanacak olup yarışmacılar, yarışma kategorilerine özgün diğer
güvenlik ekipmanlarını yarışma öncesinde kendileri temin edeceklerdir.
47. Yarışmanın teknik detayları her kategorinin kendi yarışma kılavuzunda
verilmiştir.
48. Yarışma Organizasyon Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda tüm
kategorilerde kural değiştirme hakkına sahiptir.
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
12. Uluslararası MEB Robot Yarışması Uygulama Kılavuzu
ÖDÜLLER
İlk üç dereceye giren ekip üyelerine;
– TÜBİTAK tarafından para ödülü,
– Bakanlığımız tarafından;
• Ekiplerin okul/kurumlarına birer adet dizüstü bilgisayar,
• Başarı belgesi, madalyon ve ekiplerin okul/kurumlarına kupa,
• Yarışma jüri özel ödülü,
• Yarışma en iyi tasarım ödülü,
• Yarışma fair play ödülü
verilecektir.
Ödül töreni, 11 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak olup ödüllerin ayrıntıları ile
yarışmada istenecek belgeler http://robot.meb.gov.tr adresinden ayrıca
duyurulacaktır.
Ayrıca yarışmacı ekip üyelerine katılım belgesi ve bir çanta içerisinde; flash
disk (4GB MEB LOGOLU), Ahican logolu şapka, bloknot, tükenmez kalem gibi
hediyelerle, Sivas İlinin tanıtım broşürü verilecektir.
NOT: Yarışmalar; öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine,
kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı
olabilmelerine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân
sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.
Bu nedenle; okul/kurumlarda diğer öğrencilerde de farkındalık oluşturmak ve
başarıyı özendirmek amacıyla 12. Uluslararası MEB Robot Yarışmasına katılan
ve/veya dereceye giren öğrenci ve danışmanlara yarışmada verilen katılım ve
kazandıkları başarı belgeleri okul idarelerince öğrenci ve öğretmenlerin katılacağı bir
törenle verilecektir.
Derece alan öğrenciler; Bakanlıkça, Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası
Yarışmalarda Derece Alan Öğrencilerin Ödüllendirilmesine Dair Yönerge hükümlerine
göre ödüllendirilmesi için Valiliklere bildirilir.
Derece alan ortaöğretim kurumlarının ekip danışmanları, Millî Eğitim Bakanlığı
Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge göre
ayrıca ödüllendirilmesi için okul yönetimlerince Valiliklere bildirilir.
Derce alan ortaöğretim kurumları da Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı,
Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge kapsamında yarışma
konusuyla ilgili bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler göz önünde bulundurularak
araç, gereç ve malzeme yönünden Valiliklerince desteklenir.
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
12. Uluslararası MEB Robot Yarışması Uygulama Kılavuzu
YARIŞMA TAKVİMİ
1
Başvuru, Düzeltme ve Onay
İşlemleri 12 Şubat-20 Nisan 2018
2 Stant Başvuru ve Kabul işlemleri
3 Kura Kayıt İşlemleri 08 Mayıs 2018
4 İlk Tur Kuralarının Çekilmesi 08-09 Mayıs 2018
5 Açılış Töreni 09 Mayıs 2018
6 Yarışmalar 9-10-11 Mayıs 2018
7 Ödül Töreni 11 Mayıs 2018

 

Yarışsın robotlar, motorlar dişli kırsın, sürücüler yansın, pistten çıksın çizgi izleyenler, kan akıtsın sumolar 🙂

TARİH YARIŞ ADI YER WEB SİTE
 2 Şubat ROTÜRK Çok Alanlı Robot Yarışması  İSTANBUL  TIKLAYINIZ.
 16/17 Mart Uluslararası Marmara Üni. Robot Olimpiyatları  İSTANBUL  TIKLAYINIZ.
 3-4 Mart ODTÜ ROBOT GÜNLERİ ANKARA TIKLAYINIZ. 
 24-25 Mart YILDIZ SAVAŞLARI/Robocon  İSTANBUL TIKLAYINIZ. 
 7-8 Nisan  ROTEK ROBOTEAM  ERZİNCAN  TIKLAYINIZ.
 12-14 Nisan İTÜRO İSTANBUL TIKLAYINIZ.
 20-21-22 Nisan ROBOKAN İSTANBUL TIKLAYINIZ.
 26-27 Nisan Mekatronik ve İnovasyon Günleri’ (MİG)MArmara Ü.  İSTANBUL  TIKLAYINIZ.
 29-30 Nisan  BAU ROBOT (Bahçeşehir Ünv) İSTANBUL TIKLAYINIZ.
28-29 Nisan ROV TURKEY (sualtı robotları)  YTU  TIKLAYINIZ.
 
 3-4 MAYIS  Bakırköy 1. Robotik ve Kodlama Festivali  İstanbul  TIKLAYINIZ.
 5-6 MAYIS İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, ROBOCOT  MALATYA TIKLAYINIZ.
 5-6 MAYIS   İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, DROCOT  MALATYA  TIKLAYINIZ.
6-7 MAYIS   II. YILDIRIM YARIŞLARI  ANKARA TIKLAYINIZ.
6-7 MAYIS   III. ROBOT GÜNLERİ  ERZURUM  TIKLAYINIZ.
10-12 MAYIS  MEB ROBOT YARIŞMASI KONYA TIKLAYINIZ.
17-18MAYIS   II.MEKATRON ROBOT YARIŞI  KAYSERİ  TIKLAYINIZ. LİNK2
 23-25 MAYIS  roBTU 2017  BURSA  TIKLAYINIZ.
 2 Haziran  Robot Teknolojileri Proje Yarışması  İstanbul  TIKLAYINIZ.
 21-22 Ekim  IZTECH RoboLeague  İzmir  TIKLAYINIZ.
Etiket

Related Articles

2 Comments

  1. Merhabalar,

    Ben Kodlama Festivali Robotik Ekibi sorumlusu Duygu Akın. Festivalde düzenlenecek olan Robot Düellosundan sizi haberdar etmek isteriz. Robot Düellosu Türkiye’de ilk tuzaklı arenaya sahip yarışmadır. Katılım şartları ve detaylar internet sitemizde yer almaktadır.
    http://www.kodlamafestivali.com

    D.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker