Haber

12. Uluslararası MEB Robot Yarışması Başvurular Başlıyor

UYGULAMA KILAVUZU

 

Ülkemizde meslekî ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesi, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerinin paylaşılması amaçları ile Bakanlığımızca Uluslararası MEB Robot Yarışması düzenlenmektedir.

2007 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yapılan ve bu yıl 12. si Sivas Taha Akgül Spor Salonunda 9-10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan yarışma; Temalı, Çizgi İzleyen, Hızlı Çizgi İzleyen, Sumo, Mini Sumo, Robotino (Hareketli Robotlar), İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), İnsansı Robotlar, Endüstriyel Robotik Kol, Tasarla-Çalıştır, Yumurta Toplama (Caretta Caretta) ve Serbest Proje olmak üzere 12 (oniki) kategoride gerçekleştirilecektir.

Bakanlığımız ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğinde düzenlenecek olan 12. Uluslararası MEB Robot Yarışmasının teması “ENDÜSTRİ 4.0 TEMALI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI”, sloganı ise “Ahican Sivas Yollarında” olarak belirlenmiştir. Yarışma başvurusu, 12 Şubat-20 Nisan 2018 tarihleri arasında http://robot.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecektir.

Teknolojik çalışmaların ve gelişmelerin paylaşılması, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulması amacıyla, okul/kurumların çalışmalarını sergilemeleri için yarışma salonunun fiziki şartları doğrultusunda sınırlı sayıda stant kurulacaktır. Stant talepleri okul/kurum yönetimlerince yapılacaktır. Stant ile ilgili iş ve işlemler http://robot.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Yarışmanın amacına uygun bir şekilde yürütülmesi ve yarışmadan beklenen azami faydanın sağlanması için Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce;

 1. Yarışma ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek için Organizasyon Yürütme Kurulu,
 2. Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul/kurumlarda görev yapan ilgili alan atölye ve meslek dersleri öğretmenleri ile öğrencilerinden oluşan Çalışma Ekipleri,
 3. Yarışma kategorilerinin dokümanlarını hazırlayan, bilişim ve organizasyon hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan, yarışmanın yapılacağı İldeki görevlilere yapacakları işlerde, yarışmanın kurallara uygun bir şekilde yürütülmesinde rehberlik ve teknik danışmanlık yapacak öğretmenlerden oluşan Teknik Danışman Ekibi,
 4. Yarışma pistlerinin kurallara uygunluğunu kontrol etmek, yarışma sürecinde yarışma ile ilgili itirazları inceleyip oy çokluğu ile kesin karara bağlamak ve serbest proje yarışma kategorisini derecelendirmek üzere TÜBİTAK tarafından belirlenen üniversitelerin ilgili alanlarındaki öğretim üyelerinden Jüri Heyeti,
 5. Yarışmaların, uygulama kılavuzu ve ekinde yer alan yarışma kategori kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla robotların teknik kontrollerini yapmak ve yarışma kategorilerindeki müsabakaları yönetmek üzere üniversitelerin robot kulübü/topluluğu üyelerinden veya robot yarışmalarında hakemlik yapmış kişilerden Hakem Heyeti,

oluşturulacaktır.

Yarışmada hakem olarak görevlendirilenlerin, Organizasyon Yürütme Kurulu tarafından belirlenmiş olan hakem gömleklerinin saha içerisinde yarışma süresince giymeleri gerekmektedir.

Yarışmanın duyurusu; Millî Eğitim Bakanlığı, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Sivas Valiliği, Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

 

BAŞVURU VE GENEL KURALLAR

 1. Yarışma başvurusu, 12 Şubat – 20 Nisan 2018 tarihleri arasında http://robot.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecektir.
 2. Başvuru esnasında sisteme yüklenecek fotoğraflar son bir yıl içerisinde çekilmiş vesikalık standartta olacaktır.
 3. Başvuru formları yarışmaya müracaat edilen her bir robot için ayrı ayrı doldurulacaktır.
 4. Robot isimleri en fazla 12 karakter ve lâtin alfabesinden oluşturulacaktır. Robot isimlerinde aşağılayıcı, hakaret, siyasi ve müstehcen kelimeler içeren veya çağrıştıran ekiplerin başvuruları onaylanmayacaktır. Yarışmacılar robot isim ve yarışma kategorisi dışındaki bilgilerini başvuru süresince güncelleyebileceklerdir.
 5. Yarışma platform ve pistlerinin herhangi bir yerine ait olduğu yarışma kategorisinin dışında başka isim yazılamayacaktır.
 6. Yarışmacı ekipler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek kaydıyla kıyafetleri ve/veya robotlarının üzerine sponsorlarının reklamını alabilecektir.
 7. Güvenlik açısından, Robotlarda kullanılan Li-Po pillerin Güvenlik Çantası (safe security bag) içerisinde bulundurulması gerekmektedir.
 8. Yarışmaya katılan robot isimleri aynı olamaz. Aynı olması halinde ilk başvuran robot ismi kabul edilecektir.
 9. Yarışmacı ekip, 2 (iki) öğrenci ve 1 (bir) danışman öğretmenden oluşur. Danışman; liselerde öğretmen, üniversitelerde akademisyenden oluşur. Üniversite adına yarışacak ekiplerde danışman zorunluluğu aranmayacaktır.
 10. Danışmanlar, yarışma başvurularının başlamasından yarışmaların bitimine kadar yarışmacı öğrencilere rehberlik etmek durumundadırlar.
 11. Yarışmacıların her türlü davranışlarından sorumlu olan danışmanlar yarışmalar süresince salonda bulunacaklardır.
 12. Danışmanlar; yarışmacıları rakiplerinin yarışmanın bir parçası olduğunu anlatarak, kazananın tebrik edilmesi gerektiği ve kaybedene de saygı duyulması hususlarında bilgilendirecektir.
 13. Ekip sorumlusu danışman öğretmenler kendi okul/kurumundan birden fazla ekibin sorumlusu olabilirler.
 14. Lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan ekipler yarışmaya kendi okul/kurumları adına katılacaklardır. Ekipteki tüm üyeler aynı okul/kurumdan olmak zorundadır. Bir öğrenci aynı yarışma kategorisinde en fazla 3 robot ile yarışmaya katılabilecektir.
 15. Okul/Kurumlar; Çizgi izleyen, Mini Sumo, Hızlı Çizgi İzleyen ve Robotino kategorilerinde en fazla 7’şer robotla katılabilirler.
 16. Serbest kategoride yarışacak olan robot/projeler için kayıt yapılırken “Bilimsel Etik ve Proje Katkı Beyanı” imzalanarak sisteme yüklenecektir. Ayrıca evrağın aslı kura kaydı esnasında görevlilere teslim edilecektir.
 17. Robotta kayıtlı yarışmacılar, sisteme orta öğretim öğrencileri için “Veli İzin Belgesi ve Taahhütname”, üniversite öğrencileri için “Taahhütname” belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Ayrıca evrağın aslı kura kaydı esnasında görevlilere teslim edilecektir.
 18. Ortaöğretimde öğrenim gören öğrenciler arasından seçilen bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerinin geliştirilerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla kurulan bilim ve sanat merkezlerinde eğitim almaları sağlanan yarışmacı öğrenciler ise; öğrenim gördükleri lise veya Bilim Sanat Merkezi adına yarışacak olup kayıt başvurusu sırasında iki okul/kurumun karşılıklı mutabakatı ile birinin diğeri adına feragat ettiğine ilişkin “12. Uluslararası MEB Robot Yarışması Feragat Sözleşmesi” yarışmacı okul-kurum tarafından robot kaydı sırasında sisteme yüklenecektir.

Söz konusu belgenin sisteme yüklenmemesi halinde yarışmacı ekibin kayıt başvuruları kabul edilmeyecek olup bu ekipler yarışma ile ilgili her hangi bir hak talebinde bulunamayacak ve yarışmada okul/kurum adına elde edilecek kazanımlar yarışan okul/kuruma verilecektir.

 1. Her robot sadece bir kategoride yarıştırılacaktır.
 2. Yarışmaya katılacak öğrencilerin, yarışmanın yapıldığı tarih itibariyle ortaöğretim okul/kurumlarında 19, üniversite öğrencilerinin ise 26 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
 3. Yarışmanın kura kayıt işlemi başvuru formu ile gerçekleştirileceğinden; liselerde ve meslek yüksekokullarında okul müdürlüklerince, üniversitelerde anabilim dalı başkanlıklarınca imzalanıp mühürlenen başvuru formunun çıktısı 08 Mayıs 2018 tarihinde 00-17.00 saatleri arasında ekip danışmalarınca yarışma salonundaki kayıt yetkililerine teslim edilecektir. Başvuru formunu okul/kurumlarınca onaylatmayan ekiplerin başvurusu kabul edilmeyecek olup yarışmaya alınmayacaklardır.
 4. Kura kayıt esnasında yarışmacı ekipler robotlarını/projelerini yanlarında bulunduracaklardır. Robotlarını/projelerini yanlarında bulundurmayan veya yarışacak şekilde tamamlanmamış olan ekibin kura kayıt işlemi yapılmayacak ve yarışmaya alınmayacaklardır.
 5. Yarışmacı ekiplere, yarışma kimlik kartlarının yanı sıra robotlarının üzerinde görünecek şekilde yapıştırmaları için kare kodlu etiket verilecektir. Karekod yapıştırılan robotun fotoğrafı görevlilerce kura kayıt esnasında fotoğraflanıp sisteme yüklenecektir. Bu karekod yarışmalar bitene kadar robot üzerinden sökülmeyecektir. Müsabaka başlamadan hemen önce robot ile robotun sistemdeki fotoğrafı maçın hakemi tarafından karşılaştırılacaktır. Eşleşme gerçekleşmezse veya eşleşmenin gerçekleşmediği sonradan tespit edilirse yarışmacının ve danışmanın tüm robotları dereceye girmiş olsa bile diskalifiye edilecektir.
 6. Yarışmalara sahte kimlik ve/veya belge ile katılan, rakiplerini, hakemleri ve görevlileri aşağılayıcı hareketlerde bulundukları tespit edilen yarışmacı ve danışmanlar okul/kurumlarının tüm kategorilerdeki yarışmacı ve robotları ile birlikte yarışmadan diskalifiye edileceklerdir.
 7. Diskalifiye edilenler bir sonraki yıl düzenlenecek yarışmaya o okul/kurum ile yarışmacı ekip üyeleri kabul edilmeyecektir.
 8. Yarışmacılar için yapılan saha davetinden (sms ile bildirim, Kiosk listeleri) sonra belirtilen süreler içerisinde yarışma sahasına giriş yapmayan yarışmacılar o müsabakadan eleneceklerdir.
 9. Robotino, temalı, tasarla-çalıştır ve serbest proje yarışma kategorilerinde 2 (iki), diğer kategorilerde ise 1 (bir) yarışmacı müsabaka için sahaya girecektir.
 10. Yarışmanın (temalı kategori hariç) kuraları yarışma salonunda 8 Mayıs 2018 tarihinde saat 19.00’da Organizasyon Yürütme Kurulu gözetiminde çekilecektir.
 11. 8 Mayıs 2018 tarihinde yarışma salonunda basın mensuplarına yarışma ile ilgili olarak tanıtım yapılacaktır.
 12. Yarışmalar, 09 Mayıs 2018 de saat 10:00 da açılış töreninde Sayın Bakanımızın yapacakları temalı yarışma kategorisi kura çekiminden sonra başlayacaktır.
 13. Kuralar, http://robot.meb.gov.tr adresinde ve yarışma alanındaki kiosklarda yayınlanacaktır.
 14. Yarışma sahasına; hakem, jüri, bilişim çalışanları, yarışma pistlerinden sorumlu görevliler, sunucu, teknik danışmanlar, canlı yayın ekibi ve yarışma sırası gelen yarışmacılar dışında kimse alınmayacaktır.
 15. Yarışmacılar sahaya turnikeden görevliler gözetiminde yarışma ve resmi kimlik kartları kontrol edilerek alınacaklardır.
 16. Yarışmalar başladıktan sonra pistlerin konumu, salonun ışık seviyesi ve duyurularla ilgili konulardaki itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 17. Yarışma süresince herhangi bir sebeple pistlere zarar veren robotlar bulundukları yarışmadan eleneceklerdir.
 18. Robotların yarışma öncesi veya yarışma esnasında görebilecekleri zararlardan yarışmacı ekipler sorumludurlar.
 19. Müsabaka esnasında tek yetkili yarışma hakemi/hakemleridir.
 20. Teknik danışman ekibi, müsabakaları yönetecek hakemlerin yarışma kurallarına uygun bir şekilde müsabakaları yönetmelerinden de sorumludur.
 21. Hakemler kendi kurumlarının müsabakalarını yönetemeyeceklerdir.
 22. İtirazlar http://robot.meb.gov.tr adresinden üye girişi ile yapılacaktır.
 23. Yarışmacı ekiplerin her bir robot için her turda sadece 1 (bir) itiraz hakkı bulunmaktadır. Yarışmacının müsabaka sonucu ilan edilmesinin ardından 15 dakika sonra sistem otomatik olarak itiraza kapatılacaktır. İtirazlar, ait olduğu tur tamamlanmadan sonuçlandırılacaktır. İtirazın sonuçlandı bilgisi itiraz sahiplerinin sistemde kayıtlı cep telefonuna SMS ile sonucun ayrıntıları ise kayıtlı e-posta adresine bildirilecektir.
 24. Yarışma süresince yapılan itirazlar, jüri heyeti tarafından karara bağlanacaktır. Karara itiraz kabul edilmeyecektir.
 25. Jüri üyeleri, hakemler ve teknik danışmanlar yarışmacı ekip üyesi olarak görev alamazlar.
 26. Yarışmacı ekiplerin konaklama ve yol masrafları kendilerine ait olup yarışmalara katılan ekip üyelerinin kura kayıt günü ve yarışma süresince 8 (sekiz) öğün yemek ihtiyaçları organizasyonca karşılanacaktır.
 27. Yarışmacı ekipler ve Sivas İlindeki okul/kurumlarda öğrenim gören yarışmada görevlendirilen öğrenciler, Organizasyon tarafından yarışma süresince ferdi/grup kaza sigortası ile sigortalanacaktır.
 28. Müsabakaların özelliklerine göre yarışmacıların güvenliği için bilek korumalığı, tozluk (koruma çarığı), koruma gözlüğü, çelik ve steril eldiven organizasyon tarafından sağlanacak olup yarışmacılar, yarışma kategorilerine özgün diğer güvenlik ekipmanlarını yarışma öncesinde kendileri temin edeceklerdir.
 29. Yarışmanın teknik detayları her kategorinin kendi yarışma kılavuzunda verilmiştir.
 30. Yarışma Organizasyon Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda tüm kategorilerde kural değiştirme hakkına sahiptir.

 

ÖDÜLLER

 

İlk üç dereceye giren ekip üyelerine;

 • TÜBİTAK tarafından para ödülü,
 • Bakanlığımız tarafından;
 • Ekiplerin okul/kurumlarına birer adet dizüstü bilgisayar,
 • Başarı belgesi, madalyon ve ekiplerin okul/kurumlarına kupa,
 • Yarışma jüri özel ödülü,
 • Yarışma en iyi tasarım ödülü,
 • Yarışma fair play ödülü

verilecektir.

Ödül töreni, 11 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak olup ödüllerin ayrıntıları ile yarışmada istenecek belgeler http://robot.meb.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır.

Ayrıca yarışmacı ekip üyelerine katılım belgesi ve bir çanta içerisinde; flash disk (4GB MEB LOGOLU), Ahican logolu şapka, bloknot, tükenmez kalem gibi hediyelerle, Sivas İlinin tanıtım broşürü verilecektir.

NOT: Yarışmalar; öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmelerine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Bu nedenle; okul/kurumlarda diğer öğrencilerde de farkındalık oluşturmak ve başarıyı özendirmek amacıyla 12. Uluslararası MEB Robot Yarışmasına katılan ve/veya dereceye giren öğrenci ve danışmanlara yarışmada verilen katılım ve kazandıkları başarı belgeleri okul idarelerince öğrenci ve öğretmenlerin katılacağı bir törenle verilecektir.

Derece alan öğrenciler; Bakanlıkça, Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrencilerin Ödüllendirilmesine Dair Yönerge hükümlerine göre ödüllendirilmesi için Valiliklere bildirilir.

Derece alan ortaöğretim kurumlarının ekip danışmanları, Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge göre ayrıca ödüllendirilmesi için okul yönetimlerince Valiliklere bildirilir.

Derce alan ortaöğretim kurumları da Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge kapsamında yarışma konusuyla ilgili bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler göz önünde bulundurularak araç, gereç ve malzeme yönünden Valiliklerince desteklenir.

 

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ
1 Başvuru, Düzeltme ve Onay İşlemleri 12 Şubat-20 Nisan 2018
2 Stant Başvuru ve Kabul işlemleri
3 Kura Kayıt İşlemleri 08 Mayıs 2018
4 İlk Tur Kuralarının Çekilmesi 08-09 Mayıs 2018
5 Açılış Töreni 09 Mayıs 2018
6 Yarışmalar 9-10-11 Mayıs 2018
7 Ödül Töreni 11 Mayıs 2018

 


12. ULUSLARARASI MEB ROBOT YARIŞMASI TEKNİK DANIŞMANLARI
Sıra No ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ YARIŞMADA GÖREV TANIMI
1 Hüseyin KEÇELİ Atölye Şefi Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Başvuru ve bilişim işlemleri teknik danışmanı
2 Murat KOÇALİ Öğretmen
3 Remzi Necat GÜNEŞ Alan Şefi
4 Orhan YILMAZ Okul Müdürü Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve yemek hizmetleri teknik danışmanı
5 Osman YÜCEL Alan Şefi Kayseri Hürriyet Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Temalı ve

Tasarla-Çalıştır yarışma kategorilerinin teknik danışmanı

6 Sinan DURĞUN Atölye Şefi
7 Abdurrahman KAVUN Öğretmen Konya Adil Karaağaç Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Çizgi İzleyen,

Hızlı Çizgi İzleyen ve

İnsansı Robotlar yarışma kategorisinin teknik danışmanı

8 Osman KÖSE Alan Şefi
10 Yüksel ÇINAR Atölye Şefi
11 Osman İLKİR Araştırma Görevlisi Marmara Üniversitesi Endüstriyel Robotik Kol yarışma kategori teknik danışmanı
12 Salim KIYMAZ Öğretmen Ankara Elvanköy İMKB Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Sumo-Mini Sumo ve

Yumurta Toplama  (Caretta Caretta) yarışma kategorilerinin teknik danışmanı

13 Doğan ERCAN Teknik Eleman İstanbul Festo A.Ş. Robotino yarışma kategorisinin teknik danışmanı
14 Atila TUNÇ Atölye Şefi Ankara Yenimahalle Gazi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Serbest Proje yarışma kategorisi

Açılış ve ödül töreni teknik danışmanı

15 Baki ÇELİK Öğretmen Ankara İskitler Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Stant teknik danışmanı
16 Atilla ERTOGAN Öğretmen Eskişehir Odunpazarı Türk Telekom Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Ses, görüntü ve canlı yayın teknik danışmanı

 

17 Celal Emrah ÖZDİL Müdür Yardımcısı
18 Ünal SEVİM Öğretmen Eskişehir Odunpazarı Atatürk Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce çevirmen ve yabancı katılımcılara rehberlik işlemleri teknik danışmanı.
19 Mustafa Baha BAYRAM Atölye Şefi Ankara Battal Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnsansız Hava Aracı (Mini Drone),  yarışma kategorisi teknik danışmanı
20 Barış DOĞAN Öğretim Görevlisi Marmara Üniversitesi
Listede Teknik danışmanları belirtilmeyen ancak organizasyon iş kalemlerinde yer alan temizlik güvenlik-iş güvenliği elektrik v.b. iş ve işlemlerle ilgili görevler Yürütme Kurulunun gözetiminde İl Millî Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilecektir.

 

 

ORGANİZASYON YÜRÜTME KURULU

Adı Soyadı Görev Yeri Unvanı Telefon Faks e-Posta
Osman Nuri GÜLAY Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Genel Müdür 0312 413 12 55 0312 4251967 robotyarismasi@meb.gov.tr
Ertuğrul GEÇGİL Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 0312 413 12 52
Mustafa ALTINSOY Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü Müdür 0346 280 58 00

0346 280 59 00

0346 2805948
Malik ERDOĞAN Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü
Bekir Sıtkı ÖZKÖK Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 0312 413 13 04

0312 413 12 43

0312 4251967

0312 4188406

Kıymet TÜRKBEN Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Şef

 

 

 

 

Etiket

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker